top of page

Privacybeleid 

 

Pieter Van Ingelgom (verder “…” of “ik”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leg ik uit hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik. Ze vormt aldus het algemene beleid van Pieter Van Ingelgom op het vlak van gegevensverwerking. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandel ik de persoonlijke informatie die je me verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is Pieter Van Ingelgom, Langeveld 231 te 3220 Holsbeek, ondernemingsnummer 0831.542.693. 

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Pieter Van Ingelgom via van.ingelgom.pieter@telenet.be.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrek.

Wanneer verzamelt en verwerkt Pieter Van Ingelgom gegevens?

Ik verzamel en verwerk gegevens over u wanneer u als patiënt door mij wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met me contact opneemt. 

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Pieter Van Ingelgom?

 

Het gaat over de gegevens die u me meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres, geboortedatum en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid.

Meestal geeft u me die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts, andere specialisten of collega’s.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens (honorarium, betalingswijze) moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

 

Als u mijn website (www.osteopieter.be) bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in de cookiepolicy.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
 

De dossiers worden gedurende 30 jaar, na het beëindigen van de patiëntcontact, bewaard.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Pieter Van Ingelgom gegevens?

 

Deze gegevens verwerk ik voor het verlenen van geschikte behandelingen en om deze te evalueren, het bereiken van patiënten bij het maken of wijzigen van afspraken, het communiceren met (huis)artsen, kinesitherapeuten en collega’s, het aanrekenen van de behandeling, leveranciersbeheer en boekhouding. 

 

Al deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door softwarefabrikant Crossuite. Zij zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging van de door hun verwerkte persoonsgegevens tegen misbruik en ongeauthoriseerd gebruik. Crossuite neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van mijn praktijk te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat mijn website (www.osteopieter.be) betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Pieter Van Ingelgom?

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. 

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Dit is enkel in het geval indien ik je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijs aan een derde partij. Ze kunnen voor informatieve doeleinden worden doorgegeven aan collega’s, kinesitherapeuten, artsen of andere zorgverstrekkers waarmee ik samenwerk, zij het altijd onder mijn controle. 

 

Soms ben ik verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk word verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen.

 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat ik zorg voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. 

 

Uw rechten

 

U heeft de volgende rechten:

  • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;

  • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn; 

  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;

  • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;

  • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten

Een cliënt of voormalig cliënt (de betrokkene) kan om bovenstaande gegevens verzoeken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. De betrokkene kan zulks doen per mail naar van.ingelgom.pieter@telenet.be.  De betrokkene dient zich daarbij te legitimeren, opdat ik met voldoende zekerheid kan vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is. 

Ik zal binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. De betrokkene zal in een dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Pieter Van Ingelgom uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Pieter Van Ingelgom beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van patiënten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking.

VOORBEELD BEVEILIGINGSMAATREGEL: Mijn website is beveiligd met het SSL-certificaat. Pieter Van Ingelgom heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Wijzigingen

 

Pieter Van Ingelgom behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid ten allen tijde te wijzigen.

bottom of page